دکتر رامین سمیع زاده

Second Curve
-گردهمایی سالانه مدیران ارشد هلدینگ فاخر