دکتر رامین سمیع زاده

همزمان با روز جهانی پست،
‎کاربران سامانه تجارت الکترونیک شرکت ملی پست
‎. به لاکرهای هوشمند جابار دسترسی پیدا کردند

‎مراسم رونمایی
‎از پروژه مشترک شرکت ملی پست و شرکت جابار
‎ با حضور دکتر محمود لیایی معاون وزیر، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست، دکتر محمد احمدی، معاون فنی بازرگانی ، اعضای هیات مدیره شرکت پست،
دکتر رامین سمیع زاده عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت جابار
و اعضای هیات مدیره و همچنین مدیران شرکت جابار برگزار گردید