دکتر رامین سمیع زاده

دکتر علینقی مشایخی
با افتخار میزبان استادم بود در نمایشگاه الکامپ
(الکامپ تاک – راهی دیگر)

دکتر علینقی مشایخی
شاگرد اول در دانشگاه MIT ، استاد تمام دانشگاه صنعتی شریف
بی نظیر در حوزه “طراحی و تحلیل سیستمهای دینامیکی”