داوری طرحهای نوآورانه
به روش تامین مالی جمعی‏ (Crowdfunding)
▪️در مسابقه کارمانی – اولین رئالیتی شوی اقتصادی ایران
به همراه دو دوست شاخص و ارزشمندم :
◽️دکتر شاهین طبری
◽️دکتر فرشید گلزاده
– با اجرای کارشناس مجری توانمند : محمد سلوکی عزیز
– و با تشکر از دکتر علی عمیدی